May 11, 2016

זכרון ושכיחה – To Remember and to Forget

Posted in Uncategorized at 10:46 am by degyes

מאת: דוד אדג’אש, בין יום השואה ויום הזיכרון, תשע”ו, 6 במאי 2016

אני זוכר כאשר הייתי בערך בן שלוש, אמא נתנה לי מרק אלף-בתי של אסם, כמובן בעברית, וסיפרה לי שזה מרק שבא מישראל. לא ידעתי אז המשמעות, אבל כן הבנתי שזה היה משהו מיוחד

אני שכחתי לכמה שנים את הייחודיות הזאת

אני זוכר כאשר הייתי בן שבע, פתחתי את הדלת והיה עיתון, ראיתי בדף הראשי תמונה של אסון נורא שקרה במקום רחוק. אמא סיפרה לי שמחבלים – היא קראה להם “גוורילות” – תקפו והרגו ישראלים. התברר לי אח”כ שזה היה הטבח במעלות

ואז התחברתי וזכרתי את המשמעות